Algemene voorwaarden WIL Groep B.V.

De Uitzendverhouding:

Tussen de werknemer en WIL Groep B.V. bestaat een uitzendovereenkomst. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer door WIL Groep B.V. ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te gaan verrichten. De werknemer is dus formeel in dienst van WIL Groep B.V. De werknemer is werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met ‘uitzendbeding’. Zolang het uitzendbeding van toepassing is eindigt de uitzendovereenkomst, als de opdrachtgever de uitzending beëindigt. Is de werknemer werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst, dan betekent het einde van de uitzending niet automatisch het einde van de overeenkomst tussen werknemer en WIL Groep B.V. De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de werknemer zijn geregeld in de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten. Na verloop van tijd kan het uitzendbeding niet meer worden toegepast. Tussen de werknemer en de opdrachtgever bestaat geen arbeidsovereenkomst. De werknemer is echter wel feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever. Leiding over en toezicht op de werkzaamheden liggen bij die opdrachtgever. Het opnemen van vakantiedagen wordt in onderling overleg tussen de werknemer enerzijds en de uitzendonderneming en de opdrachtgever anderzijds vastgesteld. Bij ziekte verwittigt de werknemer onverwijld doch in ieder geval vóór 08:00 uur, de opdrachtgever en de uitzonderneming. Tussen de opdrachtgever en WIL Groep B.V. bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis waarvan een werknemer ter beschikking wordt gesteld en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien de terbeschikkingstelling op initiatief van de opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd is een opzegtermijn van 14 dagen vereist.

Werkprocedure

1. De opdrachtgever verstrekt WIL Groep B.V. voor aanvang van de werkzaamheden de functiebenaming van de werknemer, het bruto maandsalaris, welke CAO van toepassing is, de functieschaal, aantal werkuren per week, de overuur toeslagen, overwerkvergoedingen, reisuren-vergoeding, kilometervergoeding en overige vergoedingen.

2. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de werknemer uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan WIL Groep B.V. onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de werknemer zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert WIL Groep B.V. de beloning van de werknemer én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan WIL Groep B.V. verschuldigd.

3. De opdrachtgever stelt WIL Groep B.V. tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.

4. Indien de medewerker wordt ingezet op andere locaties dan woon-werkverkeer, zullen de eventuele reis- en verblijfskosten apart in rekening worden gebracht volgens de CAO, tenzij dit door de opdrachtgever zelf wordt geregeld. Een en ander conform de regelgeving zoals door opdrachtgever wordt gehanteerd voor haar eigen medewerkers. Eventuele vergoedingen voor werknemer (bijvoorbeeld overwerkvergoeding) zoals deze bij de opdrachtgever gelden worden zonder toeslag doorberekend aan de opdrachtgever.

5. WIL Groep B.V. schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en WIL Groep B.V. voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een werknemer ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een werknemer.

6. WIL Groep B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij WIL Groep B.V. indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van WIL Groep B.V. bij de selectie.

Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid:

1.WIL Groep B.V. is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de uitzending ‘op verzoek van de opdrachtgever’, het naleven van de regels omtrent arbeidstijden en het verstrekken van een zogenoemd Arbodocument aan de werknemer. WIL Groep B.V. moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij dit niet of niet tijdig doet. Zoals gezegd, liggen leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de werknemer bij de opdrachtgever. WIL Groep B.V. heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht. Het is dan ook de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het werk en de werkomstandigheden. De opdrachtgever wordt geacht de werknemer net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als zijn eigen werknemers. Zo is bijvoorbeeld in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld dat de opdrachtgever ‘werkgever’ van de werknemer is in de zin van die wet. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is de opdrachtgever ook aansprakelijk als zich schade voordoet.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de werknemer op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

3. De opdrachtgever kan de werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien WIL Groep B.V. en de werknemer daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

Arbeidsomstandigheden:

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de werknemer en WIL Groep B.V. verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. De opdrachtgever is gehouden om aan de werknemer en aan WIL Groep B.V. tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Indien de werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert WIL Groep B.V. zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. De opdrachtgever zal aan de werknemer vergoeden – en WIL Groep B.V. vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of WIL Groep B.V. daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

Indienstneming werknemers door opdrachtgever:

1. De opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een werknemer, mits aan de in dit artikel vermelde voorwaarden wordt voldaan.

2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan brengt WIL Groep B.V. hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.

3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding, met een werknemer van WIL Groep B.V. aangaan zolang de uitzendovereenkomst tussen de werknemer en WIL Groep B.V. niet rechtsgeldig is geëindigd.

4. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht, vóór dat die werknemer – op basis van die opdracht – een volledig jaar heeft gewerkt is de opdrachtgever aan WIL Groep B.V. een vergoeding verschuldigd. Hiervoor gelden de onderstaande tarieven exclusief BTW. Vanaf start tot en met 3 maanden € 8.000,-. Na 3 maanden tot en met 6 maanden € 5.000,-. Na 6 maanden tot en met 12 maanden € 3.000,-. Bij overname van werknemer op de payroll van opdrachtgever,1 jaar na aanvang, is er geen overname fee door de opdrachtgever verschuldigd aan WIL Groep B.V.

5. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 4 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en WIL Groep B.V. met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald.

2. De opdrachtgever en WIL Groep B.V. kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de werknemer, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

4. WIL Groep B.V. factureert wekelijks indien geen afwijkende afspraken met de opdrachtgever zijn gemaakt en vastgelegd. De betalingstermijn bedraagt, tenzij anders overeengekomen 14 dagen na factuurdatum.

5. De opdrachtgever is gerechtigd een deel van de berekende loonkosten te storten op de G-rekening van WIL Groep B.V.. Omdat WIL Groep B.V. NEN4400 is gecertificeerd (Stichting Normering Arbeid) is dit maximaal 20% van de loonkosten en BTW.

6. WIL Groep B.V. zal alle belastingen en premies van welke aard dan ook in verband met de levering van haar diensten betalen en zal enige en elke salarisinhoudingen, die van rechtswege worden voorgeschreven uitvoeren en stelt hierbij de opdrachtgever schadeloos en vrijwaart hen voor enige en elke van zulke belastingen, premies, aanslagen en inhoudingen.

Een greep uit onze fijne samenwerkingen

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo